Vitajte na stránke www.jk-combi.sk
Dnes je Utorok, 16. Júl 2024, Počet prístupov na stránku: 466485
·  VOP

Všeobecné obchodné podmienky predaja sortimentu spoločnosti JK-combi s.r.o.

 

1. Predmet, účinnosť všeobecných obchodných podmienok predaja sortimentu
1.1 Predaj Al profilov a výplňových konštrukcií stavieb alebo iných tovarov (ďalej len ako „tovar") zo sortimentu spoločnosti JK-combi s. r. o., (ďalej len ako „predávajúci") kupujúcemu (ďalej len ako „kupujúci"), sa riadi tu uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami, (ďalej len ako „VOP"). Tieto VOP predaja tovaru sú zverejnené na internetovej stránke www.jk-combi.sk alebo sú súčasťou kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky (ďalej len ako „kúpna zmluva") uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu týchto všeobecných podmienok svojim podpisom.
1.2 Tieto VOP sú platné pre tovar špecifikovaný na prvej strane kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky.

2. Objednávka
2.1 Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu, vystavenej vzorky alebo zverejnených referencií. Pokiaľ nie je tovar objednaný kupujúcim k dispozícii v sklade predávajúceho, dohodnú sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve termín dodania objednaného tovaru, resp. termín prevzatia tovaru, pokiaľ je tovar síce na sklade, ale kupujúci chce dohodnúť neskorší termín prevzatia. Kupujúci je viazaný svojou záväznou objednávkou. Ako náhle bude mať predávajúci objednaný tovar k dispozícií, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu najprv telefonicky, SMS správou alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný prevziať tovar do siedmych (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Pokiaľ nebude kupujúci opakovane 3x telefonicky zastihnutý (v týždennom intervale) alebo kupujúci nedodrží dohodnutý termín prevzatia, nasleduje písomná výzva na prevzatie zo strany predávajúceho doporučeným listom na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve.
2.2 Pokiaľ si kupujúci vybral tovar z  katalógu alebo podľa poskytnutej vzorky, podpisom kúpnej zmluvy - záväznej objednávky potvrdzuje, že skontroloval všetky náležitosti objednaného tovaru, (ako napríklad typ, farbu, číselný kód tovaru) a súhlasí s ním.
2.3 Kúpna zmluva je uzatvorená podpísaním špecifikácie zákazky oboma zmluvnými stranami, t.j. ako kupujúcim, tak i predávajúcim. V prípade záväznej objednávky - podpísaním špecifikácie zákazky zo strany kupujúceho.

3. Plnenie kúpnej zmluvy
3.1 Predávajúci splní podmienky kúpnej zmluvy, pokiaľ pripraví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujúcemu oznámi spôsobom, ktorý strany medzi sebou pre oznámenie dohodli v kúpnej zmluve.

4. Odovzdanie - prevzatie
4.1 Odovzdanie - prevzatie tovaru sa uskutočňuje v kancelárií predávajúceho, v ktorej kupujúci urobil záväznú objednávku, resp. uzavrel kúpnu zmluvu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.
4.2 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste s čitateľným uvedením mena a priezviska preberajúcej osoby.
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že je prípustné realizovať aj čiastkové dodanie tovaru - predmetu kúpnej zmluvy resp. záväznej objednávky.
4.4 Predmet kúpnej zmluvy - záväznej objednávky - tovar musí byť predávajúcim dodaný zabalený a riadne uložený.
4.5 Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu, poveternostných podmienok alebo dovozných obmedzení alebo akejkoľvek okolnosti, ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.
4.6 V prípade, že dopravu tovaru realizuje podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ako „zmluvné strany") predávajúci, uskutoční sa odovzdanie - prevzatie tovaru v mieste určenom kupujúcim pre dodanie tovaru. Pokiaľ by bol predávajúci i po stanovení dodatočnej primeranej lehoty zo strany kupujúceho v omeškaní voči pôvodne dojednanému dodaciemu termínu, pričom k omeškaniu došlo z dôvodov na strane predávajúceho je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.7 Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne (bod 2.1.)
4.8 Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.
4.9 Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo prevzatie zabezpečiť a pri prevzatí tovaru preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. či je tovar v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri odovzdaní - prevzatí tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
4.10 Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 5 EUR / 150,60 Sk za každý aj začatý deň omeškania (1 EUR = 30,1260 Sk), bez DPH.

5. Platobné podmienky
5.1 Predávajúci rozlišuje jednak kúpnu cenu pri vlastnom odbere tovaru kupujúcim a jednak cenu s dodaním tovaru kupujúcemu; v prípade pochybností sa ceny predávajúceho považujú za ceny pri vlastnom odbere. Ceny pri vlastnom odbere neobsahujú náklady na doručenie.
5.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa riadi cenníkom predávajúceho platným v dobe potvrdenia záväznej objednávky, pokiaľ nie je stanovené inak.
5.3 K termínu vyskladnenia predmetu dodávky (tovaru) vystaví predávajúci celkovú faktúru za tovar vrátane DPH. Pred úhradou tejto faktúry nie je možné vydať predmet dodávky (tovar) kupujúcemu.
5.4 Pri platbe bankovým prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov - kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.
5.5 V prípade vlastného odberu priamo zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú kúpnu cenu ihneď na mieste a tovar mu bude zo skladu vydaný po predložení originálu dokladu o zaplatení kúpnej ceny.
5.6 V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho, nie je štandardne držaný v skladových zásobách a je potrebné tento tovar objednať podľa požiadaviek kupujúceho, je kupujúci oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z celkovej kúpnej ceny za tovar vo výške 70%, ak nie je dohodnuté inak. Termín dodania v prípade dohodnutej zálohy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov v prospech dodávateľa. Prijatá záloha je nevratná.
5.7 Platby kupujúceho sa predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí : zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predávajúcemu.
5.8 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zo zákona vyplývajúci úrok z omeškania a prípadne skladové poplatky podľa bodu 4.10. Pokuta z omeškania úhrady (upomienka) je účtovaná vo výške 5,00€ s DPH a to každá odoslaná upomienka. Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.
5.9 Celkovú kúpnu cenu za tovar je potrebné uhradiť najneskôr pri prevzatí dodávky tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak.

6. Výhrada vlastníckeho práva a Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
6.1 V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zaplatením celkovej kúpnej ceny, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.
6.2 Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)
6.3 Tovar je do zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne úhradou kúpnej ceny v hotovosti, prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho.
6.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Dokladom potvrdzujúcim prechod nebezpečenstva škody na tovar je dodací list potvrdený kupujúcim.
6.5 Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať pred potvrdením dodacieho listu dodané množstvo, druh a stav tovaru. Potvrdením dodacieho listu potvrdzuje kupujúci, že tovar prevzal v dohodnutom množstve, kvalite, skontroloval všetky náležitosti ako typ, druh, farbu, číselný kód tovaru, stav tovaru a súhlasí s ním.

7. Záruky a kvalita
7.1 Nároky kupujúceho v prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), resp. v prípade chýb, ktoré sa prejavia ako rozpor s objednávkou (kúpnou zmluvou) po prevzatí tovaru v záručnej dobe, vyplývajú z ustanovení § 616-627 zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
7.2 Kupujúci môže uplatniť svoje nároky ak preukáže úhradu kúpnej ceny za tovar a nákup tovaru u predávajúceho.
7.3 Predávajúci poskytuje na predmet dodávky (tovar) záruku v trvaní 24 mesiacov, okrem osobitných prípadov, kedy je dohodnuté inak (dlhšia záručná doba ako 24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim.
7.4 Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia na predmete dodávky (tovar) spôsobené kupujúcim úmyselne alebo mechanickým poškodením.
7.5 V prípade uplatňovania reklamácie zo strany kupujúceho, tieto musia byť v písomnej forme. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky na reklamáciu ak preukáže nadobudnutie predmetu kúpy (tovaru) originálnym dokladom o zaplatení a dodacím listom, ktorý bol vystavený predávajúcim, príp. ďalších relevantných dokladov. Kupujúci sa zaväzuje zaistiť právne preukázateľné dôkazné prostriedky, podklady, vzorky a materiály k tomu, aby za účasti predávajúceho a/alebo ním poverených osôb mohlo dôjsť k hodnovernému posúdeniu reklamácie.
7.6 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia vzniknuté v dôsledku vyššej moci.

8. Záverečné ustanovenie
8.1 Kupujúci svojim podpisom udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajom uvedených na kúpnej zmluve pre interné, propagačné a marketin- gové účely spoločnosti JK-combi s. r.o. alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právnymi predpismi. Kupujúci ďalej svojim podpisom udeľuje súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou SMS. Tento súhlas sa udeľuje až do písomného vypovedania. Kupujúci môže predávajúcemu kedykoľvek písomne oznámiť odvolanie svojho súhlasu.
8.2 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho.
8.3 Náležitosti, ktoré medzi predávajúcim a kupujúcim neupravujú tieto všeobecné obchodné podmienky sú upravené v zmysle platných právnych predpisov a noriem slovenského právneho poriadku.
8.4 Obe zmluvné strany, ako predávajúci na strane jednej, tak kupujúci na strane druhej, si uvedené všeobecné obchodné podmienky prečítali, porozumeli obsahu, a na znak súhlasu ich podpísali.
8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
8.6 Zmeny a dodatky k týmto všeobecným obchodným podmienkam je možné realizovať len písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných strán. 

Posledná aktualizácia: 6.12.2016

Первые сведения о постельном белье были найдены в рукописях древнеримских историков. Римская империя, которая известна своим вниманием к роскоши, изяществу и красоте, не могла оставить без всего этого свои ложа. Стало известно, что в 4 веке до н. э. римляне использовали матрацы, которые набивали заячьей шерстью, застилали их шёлковыми простынями на каждый день, а для любовных утех использовали вышитые цветами льняные простыни. где можно купить постельное белье К сожалению, больше до XV столетия в истории нет ни одного упоминания о постельном белье. Только в эпоху Возрождения, в Европе, в знатных домах стали застилать кровати белоснежными простынями с пестрыми вышивками с разнообразными сюжетными линиями. В Италии, в эпоху Ренессанса, стали популярны чисто белые спальные принадлежности, а также белые полотенца, скатерти, салфетки. Спальное бельё было невероятной роскошью, поэтому доступно только знатным семьям, владельцам дворцов, аристократии. В XVI веке на простынях и наволочках стали вышивать имена хозяев. Постельное бельё стали шить к величественным событиям, а вышивали на нём даты приуроченные к праздникам. Такие простыни были очень ценными, так как шили их в одном экземпляре. В XVII веке Голландия диктовала моду на шелковое и льняное бельё. Саксония опередила её в XVIII веке. В эти времена постель стелили не так как в наше время. Волосяные матрацы застилали несколькими простынями, разной плотности. Так как пододеяльники появились только в XX веке, одеяла так же застилали простынями. Среднему классу постельные принадлежности стали доступны только в XVIII веке. Домашний текстиль все так же оставался белоснежным, но уже с кружевами. Мастерицы монастырей шили невероятной красоты кружевное бельё для богатых домов. Даже Петр Великий вызвал фламандских монахинь, что бы те обучили русских сироток своему искусству. В Орловской губернии стали шить невероятные кружевные батистовые и кисейные пологи, которые отправляли в Турцию и Англию. В XIX столетии моду на вышивку сменяют узоры гладью, особенно преуспевает в этом Швейцария. В России в это время начинают шить бельё, скатерти и салфетки из льна, которые даже в наше время не теряют своей популярности. В XX веке простыни, полотенца, скатерти и салфетки начинают украшать по краям букетами цветов. Постельное бельё перестает быть роскошью и теперь оно доступно многим домам. За чистотой и гигиеной начинают следить, как никогда раньше и у каждой хозяйки должно было быть постельных принадлежностей в избытке. Теперь стали уделять внимание покрывалам на постель и украшения в виде вышивок перенеслись на постельные накидки. Их украшали гербами домов, а в каждом знатном доме были свои мастерицы, которые занимались лишь искусством пошива и вышивки текстильных принадлежностей. В наше время постельное бельё можно приобрести наборами для одного человека или для всей семьи. На сегодняшний день производители беспокоятся о комфорте своих покупателей, по этому создают гипоаллергенные краски и ткани, как биоматин. Бельё уже ассоциируется не только со сном, но и с настроением[1].
Všeobecné obchodné podmienky:

Reklama
MediaKYS
MediaKYS | e-shop
webhouse - webhosting
JK-Combi, s.r.o., SNP 111
965 01 Źiar nad Hronom
tel./fax: +421 45 6723600
e-mail: jk-combi@jk-combi.sk
· Kontaktujte nás
©2009-2024 www.jk-combi.sk, všetky práva vyhradené, JK-combi s.r.o., SNP 581/111, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 43 881 637, výpis z Or. Okr. súdu BB, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14591/S
web dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk, nasadeny systém GLIRP